26 juni


Het Evangelie is “een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk, die GELOOFT”. “Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve ge­openbaard uit GELOOF tot GELOOF; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven” (Romeinen 1:16b,17). Het is het evangelie van Zijnen Zoon (Romeinen 1:3).
Hoe weinig wordt dit evangelie gebracht. Men predikt een ander evangelie, n.l. dat de mens zich moet bekeren of bepaalde zonden, waaraan hij verslaafd is, moet nalaten en zo tot God of Christus gaan om hulp. Het is de boodschap tot reformatie, tot hervorming van de mens. Hij kan dan tot Jezus Christus gaan om kracht te ontvangen om goed te doen of om naar Gods wet te leven. Men doet zijn uiterste best en voor zover het niet lukt, hoopt men op Gods genade.
Het loopt altijd op een mislukking uit. Of de mens wordt in eigen oog een goed en hoogstaand personage of het vergaat hem zoals de Heer Jezus het beschreef in Mattheüs 12:43-45. Een onreine geest werd uitgebannen, doch op een gegeven ogenblik keert deze geest terug en vindt het huis waarin hij woonde schoon en leeg. Hij neemt zeven andere geesten mee en het laatste van de mens is erger dan het eerste.

De mens is geketend aan zonde. Hij kan wel zijn best doen deze uit te bannen, doch hij verliest het altijd. De mens is van NATURE een kind des toorns en wandelt overeenkomstig de overste van de macht der lucht (Efeze 2:2-3). Er valt aan de mens niets te hervormen. God heeft hem volkomen afgekeurd. Er is NIEMAND, die goed doet (Romeinen 3:12). Zelfs onze goede daden, onze gerechtigheden zijn in Gods oog als een wegwerpelijk kleed (Jesaja 64:6).

Het evangelie van Christus is niet reformatie doch regeneratie. Het is: “Opnieuw geboren worden”. Wie in Jezus Christus gelooft, is een NIEUWE schepping (2 Korinthe 5:17). In Christus stierf hij en in Hem stond hij op tot NIEUW leven. “Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien” (Johannes 3:3). Wie een ander evangelie brengt, zij vervloekt (Galaten 1:6-9).

Lezen: Romeinen 1:16-17