19 juni


“Het geloof, door de liefde, werkende”, zegt de Bijbel (Galaten 5:6). “Geloof, hoop en liefde deze drie, doch de meeste van deze is de liefde” (1 Korinthe 13:13).
Geloof en hoop zullen eenmaal als wij Boven zijn bij de Heer, hun functie verliezen. Liefde is eeuwig, omdat God de Liefde is.
“Hierin is de liefde, niet dat WIJ God liefgehad hebben, maar dat HIJ ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden” (1 Johannes 4:10).
In Christus kan God ons liefhebben met Zijn grote liefde. Hoe heerlijk te weten, dat Hij Zijn liefde in ons hart heeft uitgestort door de Heilige Geest (Romeinen 5:5). Nu kunnen we Hem en onze Heiland en Heer liefhebben met Zijn liefde. Hoe meer we ons in Gods Woord verdiepen, hoe meer we onze Heer en onze God en Vader leren kennen, hoe groter en dieper onze liefde wordt en hoe meer we ons in geloof aan Zijn liefde zullen toevertrouwen. Hem geloven is Hem liefhebben, Hem liefhebben is Hem geloven. Hem, Jezus Christus, “Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen”, zegt 1 Petrus 1:8-9.
Jezus Christus liefhebben, Hem geloven, het is: “Leven door Hem”.
“Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn enig­geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, “OPDAT WIJ ZOUDEN LEVEN DOOR HEM” (1 Johannes 4:9). Leven door Hem, dat is Hem als Heer in het hart heiligen, het is jezelf verliezen in Hem.
Als zo Christus ons leven wordt, zullen wij ons verheugen met een onuitsprekelijke vreugde. Gods Geest wil dit in ons bewerken, want zowel liefde als geloof behoren tot de vrucht van de Geest (Galaten 5:22).

Lezen: 1 Johannes 4:7-10