21 juni


Gods Woord zegt in Romeinen 3:20, dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd kan worden voor God. Israël en ook thans nog vele gelovigen proberen door de wet te houden, zich voor God te rechtvaardigen. Dit is ten enen male onmogelijk. De wet doet zonde kennen:
“Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde” (Romeinen 3:20).
De wet werd gelegd op de niet-wedergeboren mens, de mens die nog in Adam is. Na het kruis is alles radicaal veranderd. God heeft de wet geheel terzijde gezet.
“Want het EINDE der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft” (Romeinen 10:4).
Wie in Hem GELOOFT, is een NIEUWE schepping geworden. Hij is UIT Adam gegaan en IN Christus gekomen. Maar nu is, volgens Romeinen 3:21-22: “ZONDER de WET de rechtvaardigheid Gods geopenbaard door het geloof van Jezus Christus”. Hij kocht ons vrij van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden (Galaten 3:13). Wij zijn met Christus opgewekt om in NIEUWIGHEID des levens te wandelen (Romeinen 6:4). Niet de wet moet onze leidraad zijn, doch Gods Geest. Door de GEEST moeten we wandelen (Galaten 5:25). Nochtans wordt het RECHT der wet nu vervuld IN ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de GEEST (Romeinen 8:4).
Dit doet Gods Geest Die in ons woont. Wij behoeven niets anders te doen dan geloven dat het werk der verlossing volkomen en compleet is, ook ten aanzien van ons leven NU. Wij zijn NIEUWE mensen. Niet meer in Adam doch in Christus.
Laten we dan ook gelovig Gods Geest toestaan dat NIEUWE leven in ons tot openbaring te brengen. Dit nieuwe leven is: “Christus in ons”. Het niet zelf doen, doch stil en gelovig in Christus blijven, dan zullen we vruchtdragers zijn voor God (Johannes 15:5). Dan kan GOD ZIJN werk in ons voleindigen tot op de dag van Christus Jezus (Filippensen 1:6).

Lezen: Galaten 5:22-26