27 juni


Wat moet het iets geweldigs zijn voor het volk Israël als de profetie in vervulling gaat: “Zo zegt de Heere Heere: Ziet, Ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen, waarhenen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land (Ezechiël 37:21). En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn; en zij zullen allen te zamen één Herder hebben; en zij zullen in Mijn rechten wandelen, en Mijn inzettingen bewaren en die doen” (Ezechiël 37:24).
Zij zijn nu in ongeloof naar hun land gegaan. Het was ook de bedoeling van satan, dat zij dat zouden doen. Hij is de grote tegenstander van God. Hij wil zelf als de Christus geëerd worden. Hij zorgt ervoor, dat Israël in hun land komt en hij zal eenmaal over hen heersen als de antichrist. Hem zullen zij aanbidden, want hij zal zich verheffen boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt (2 Thessalonicensen 2:4). “Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen” (Johannes 5:43).
Hun Messias, Jezus Christus, Die door tekenen, wonderen en genezingen heeft getoond de Christus te zijn en Die door de opstanding heeft bewezen Gods Zoon, Gods Rechtvaardige te zijn, willen zij niet aanvaarden. Daarom ligt nu een bedekking op hun hart, die pas wordt weggenomen als zij Jezus Christus als de Christus Gods erkennen (2 Korinthe 3:12-16). Eenmaal als Christus wederkomt en Hij de boze en zijn trawanten machteloos zal maken door Zijn verschijning, zullen zij Hem zien die zij doorstoken hebben en dan zal Israël rouwklagen, omdat ze zo hun hart tot ongeloof hebben verhard (Zacharia 12:10). God zegt in Jesaja 66:8 tot Zijn volk: “Maar Sion heeft weeën gekregen, en zij heeft haar zonen gebaard. Zou Ik de baarmoeder openbreken, en niet genereren?” (Jesaja 66:8b,9a).

Zo is het ook. Dat Israël nu in Palestina is, is NIET de vervulling van Ezechiël 37. Als de Heer het land voor hen ontsluit en hen wederbrengt, zal het wel wat anders gaan!

Lezen: Ezechiël 37:21-28