09 juli


9 juli

In Romeinen 12:2 zegt het Woord tot Gods kinderen: "En wordt
dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de
vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de
goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij".
Dit is het wonderbare geheim van het geloofsleven. Wij worden
vernieuwd in ons denken. Aan de tekst gaat vooraf: "Stelt uwe
lichamen tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande".
Naarmate deze gesteldheid van ons hart aanwezig is, kan het nieuwe
leven in ons groeien en bloeien.
Onze lichamen Gode stellen betekent, dat wij onszelf geheel te Zijner
beschikking stellen.
Het is, zoals de jonge Samuël tot God zei: "Spreek, want Uw knecht
hoort" (1 Samuël 3:10). Of zoals Abraham zei toen God hem riep: "Zie, hier ben ik!" (Genesis 22:1).
Het is niet onszelf offeren aan God, doch het is Hem volkomen de
vrijheid geven ons te gebruiken, zoals Hij dat graag wil. Het is Zijn
Woord lezen en herlezen met het verlangen in het hart: "Spreek Heer,
want Uw knecht hóórt".
Zo ons hart en leven richten op Hem, zo leven door geloof. God wijst
ons in Zijn Woord steeds op Christus, Gods Geliefde. HIJ moet ons
leven zijn. Het nieuwe leven, het geloofsleven, behoort Jezus
Christus tot doel te hebben. Zulk een geloofsleven vernieuwt en
hervormt ons denken.
Het maakt het mogelijk dat wij worden, zoals 2 Timotheüs 2:21 het
uitdrukt: "Een vat ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des
Heren, tot alle goed werk toebereid". Een vat gereed tot gebruik door
Hem te zijn, hoe weinig of hoe dikwijls HIJ dat wil.
Niet zelf aan het werk gaan voor Hem, doch stil zijn en Hem toestaan
ZIJN werk in ons te volbrengen. Hervormd worden en vernieuwd in
ons denken, is een gevolg van het nieuwe leven dat Gods Geest in
ons wil bewerken.
Het is de heerlijke ervaring van al Gods kinderen wier leven Christus
is. Zo zullen we leren verstaan wat Gods wil is.
Lezen: Romeinen 12:1-2