24 februari


Vrede op aarde. Hoeveel gebeden zijn hiervoor niet opgezonden, hoeveel protestmarsen en massa-betogingen hieraan gewijd? Vrede op aarde, dat is: “Geen oorlog meer, geen ruzie meer, maar rust en welvaart voor iedereen”.

Bij de geboorte van de Heer Jezus zongen de engelen van vrede op aarde. Over welke vrede zongen zij?
Gods Woord heeft het reeds eeuwen voordat de engelen zongen voorspeld. “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst” (Jesaja 9:5). Jezus Christus is de Vrede. Hij is de Vrede van God, geschonken aan de mens. God Zelf heeft door het bloed van Zijn Zoon vrede gemaakt en alle dingen tot Zich verzoend, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

Door het werk van Jezus Christus, dat alles omvat, is op zulk een vol­maakte wijze aan de gerechtigheid van God voldaan, dat Hij nu ieder mens Zijn vrede kan aanbieden als een geschenk. Wie deze aanbieding gelovig aanvaardt is voor eeuwig Zijn eigendom en mag leven vanuit deze wonderbare, heerlijke vrede.
Vrede met God. Zijn vrede in ons hart kan alleen ons deel zijn als wij geloven in het volbrachte werk van Jezus Christus voor ons, eens ver­loren in zonde en schuld. Het is niet de zo wisselvallige vrede die de wereld biedt. Het is de ware vrede, die niet afhankelijk is van al of niet prettige omstandigheden, maar die eeuwig is, omdat onze Heer en Heiland Zelf onze vrede is (Efeze 2:14).

Eens zal de tijd daar zijn dat Christus, de Vredevorst, door Zijn volk Israël over de wereld zal regeren en dan zal de vrede op aarde eindeloos zijn, want Zijn regering zal zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid (Jesaja 9:6).

Lezen: Kolossensen 1:18-20