03 februari


Toen de Here Jezus het werk op het kruis volbracht had, scheurde de voorhang in de tempel van boven naar beneden (Mattheüs 27:51). Deze voorhang maakte scheiding tussen het Heilige en het Heilige der heiligen. In het Heilige der heiligen stond de ark des verbonds met zijn twee gouden cherubijnen, die zagen op het verzoendeksel. In het Heilige der heiligen woonde God. Slechts éénmaal per jaar mocht de hogepriester ingaan met het bloed van een offerdier, nadat hij eerst voor zichzelf verzoening had aangebracht door middel van een offerande. Ieder ander die het Heilige der heiligen durfde naderen, moest dit met de dood bekopen.

De Here Jezus, onze Verlosser, heeft Zichzelf geofferd voor onze zon­den. Hij heeft voor ons de weg tot God geopend. God Zelf scheurde de voorhang, die voor Zijn Heiligdom hing, in tweeën. Daarmede toonde Hij ons dat Hij door het verlossingswerk van Zijn Zoon volkomen gerechtvaardigd was.

Door Jezus Christus mogen wij nu vrijmoedig tot God gaan, zoals Zijn Woord ons dat leert. Wij hebben in de Heer Jezus vrije toegang tot de troon der genade, waar voor ons altijd overvloed van genade te verkrijgen is voor alles wat het leven ons brengt (Hebreeën 4:16).

Hoe wonderbaar groot is het werk der verlossing voor ons die geloven!

Lezen: Lukas 23:44-47