21 juli


God is rechtvaardig.

Gods Wezen is rechtvaardig. Wat wil dat zeggen? Wij “weten” vaak zelf zo goed of iets rechtvaardig dan wel onrechtvaardig is. Dan kunnen we ons heel druk maken. Met welk recht? Welk recht is dan vaardig (bezig) met ons? Gods recht is het allerhoogste recht. Hij heeft deze schepping gemaakt en alles is Zijn eigendom. Toch is God Zijn schepping kwijtgeraakt door de zonde, namelijk het ongeloof. De schepping is (wij zijn) dus verloren. God heeft alles gedaan om wat Hij verloren was, terug te vinden (Lukas 19:10). Hij gaf Zijn eniggeboren Zoon.

Gods recht is: “Dat de ziel (de mens) die zondigt, die zal sterven” (Ezechiël 18:4). Wij hebben allemaal gezondigd (Romeinen 3:23) en zouden dus door Gods recht moeten sterven. Wat is nu Gods rechtvaardigheid?

2 Korinthe 5:15
Indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn.

Romeinen 6:7
Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.

Jezus Christus stierf in onze plaats. Dat had God zo bepaald. Wanneer wij dat geloven, zijn wij gerechtvaardigd, dat wil zeggen dat wij zijn vrijgesproken uit Zijn genade (Romeinen 3:24). God ziet onze zonde (zondige natuur, oude mens) niet meer, want die is gestorven met Jezus Christus. Door geloof ontvangen wij nieuw leven.

“Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus”, staat er in Romeinen 5:1. Vers 8 zegt: “Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren”.

Christus is onze Verlosser oftewel onze Losser. In het Oude Testament heet de losser, de “goël”. Dat is het hoofd van de familie, die de hoogste en grootste plichten vervulde. Christus is het Hoofd (de Zoon, de Erfgenaam) van de hele mensheid in Adam. Hij was en is de Enige, die ons kon verlossen van onze zonde. Hij is onze verzoening (2 Korinthe 5:18).