03 juli


Nog meer over het woord “wezen”. In Micha 6:9 komt het woord wezen en naam in één tekst voor: De stem des HEEREN roept tot de stad (want Uw Naam ziet het wezen) …! HEEREN staat met kleine hoofdletters, omdat dat in het Hebreeuws de naam Jehovah is. De naam Heer met kleine letters is in het Hebreeuws Adonai. Dat betekent heer of meester, dus Degene Die jij dient. De naam van iemand zegt iets over iemands wezen, over iemands reputatie. De naam vertelt wie of wat iemand is.

Wanneer God Zich bekendmaakt, doet Hij dat met de Naam Jehovah. Dat is de Naam van Zijn Zoon. Dat lazen we al in Handelingen 2:36. De Naam HEERE God komt de eerste keer voor in Genesis 2:4.

Mozes vroeg in Exodus 3:13 aan God: “Hoe is Zijn naam? wat zal ik tot hen (de zonen Israëls) zeggen?” God zei in vers 14 tot Mozes: “IK ZAL ZIJN, DIE IK ZIJN ZAL!” In vers 15 staat vervolgens: “De HEERE, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob . . ;dat is Mijn Naam eeuwiglijk”.
Letterlijk betekent de Naam Jehovah: Hij Die bestaat, Hij Die is of Hij Die zal zijn. God zegt tot ons: “IK BEN”. Wij zeggen tot Hem: “Hij is”.

We mogen dus zeker weten dat God bestaat en dat Hij is. Zijn Naam zegt ons dat. Hij heeft ons Zijn Naam gegeven en Hij openbaart Zich door Zijn Zoon onder de Naam Jehovah. God is het wezen, de Zoon geeft uitdrukking aan dat wezen en draagt de Naam van Zijn wezen. Op Hem kunnen wij vertrouwen.

Psalm 9:11
En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken.

Het kennen van de Heer wil zeggen dat wij in gemeenschap (= in relatie) met Hem leven. Wij zijn geroepen tot gemeenschap met de Zoon, Jezus Christus, onze Heere (1 Korinthe 1:9).

Hebreeën 11:6
Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een beloner is voor degenen, die Hem zoeken.