31 juli


God is Eeuwig.

Genesis 21:33
Abraham riep aldaar de Naam des HEEREN, van de eeuwige God, aan.

Eeuwig betekent altijd en overal (in alle plaatsen).

God sloot met Noach een eeuwig verbond, toen Hij de regenboog gaf. Dat teken van het verbond is tot in eeuwige geslachten (Genesis 9:16, 12). Die regenboog is er altijd en voor alle geslachten, zolang deze wereld bestaat.

Jesaja zegt: “Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, noch moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand. Hij geeft de moede kracht, en Hij vermenigvuldigt sterkte dien, die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk (zeker) vallen; maar die de HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen.” (Jesaja 40:28-31).

Omdat God de Eeuwige is, blijft Hij altijd. En omdat God een nieuwe schepping aan het maken is en deze oude schepping wegdoet, blijft de nieuwe schepping ook eeuwig. Een ieder die gelooft, wordt in de opstanding op de Jongste Dag aan deze eeuwige schepping toegevoegd. Wij, als Gemeente, zijn al deel van deze nieuwe schepping. Die is geheel in overeenstemming met Gods wezen. Zodat als alles vervuld is, Gods wezen zijn zal: alles en in allen. 1 Korinthe 15:28: “. . . opdat God zij alles en in allen.” Welk een heerlijk vooruitzicht!
Laten wij ons op onze hemelse Vader richten, van Zijn wezen ontvangen en ons door Hem laten leiden!

Paulus schrijft in Romeinen 16:26: “De verborgenheid is geopenbaard door de profetische Schriften, naar het bevel van de eeuwige God, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend gemaakt”.

Ook aan jou en mij openbaart Hij Zichzelf als wij willen leven uit geloof!