09 september


9 september

"Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen" (Romeinen 8:20).
De wereld erkent deze uitspraak van Gods Geest niet. Het leven en
streven van de mensheid is niet ijdel (vruchteloos), naar men meent.
De wetenschap vermenigvuldigt, zij boekt steeds betere resultaten.
Hoe ver is de biologie niet gevorderd in de beheersing van de natuur.
De technische wetenschappen bereikten een ongekend hoogtepunt.
Ook ten aanzien van de mens, zowel in lichamelijk als in geestelijk
opzicht, is de wetenschap buitengewoon vruchtbaar geweest. De
mens is tot grote hoogte opgeklommen, de welvaart steeg en het
leven heeft aan aangenaamheid gewonnen.
Het godsdienstige en moreel hoogstaande deel der mensheid stelt
alles in het werk om de minder-bedeelden in hun geluk te laten delen
en de a-sociale mens op te voeden tot geluk. Wat is er al niet bereikt.
Nochtans: "Het ganse schepsel te zamen zucht" (NBG: de ganse
schepping in al haar delen zucht), zegt Romeinen 8:22. God sprak
eens tot Israël (Jeremia 2:13): "Mij, den Springader des levenden
waters, hebben zij verlaten, om zichzelven bakken uit te houwen,
gebroken bakken, die geen water houden".
Zo is het ook ten opzichte van de gehele wereld. Door één mens is de
zonde de wereld binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook
de dood tot alle mensen doorgegaan (Romeinen 5:12). Door de zonde
afgesneden van de Bron van levend water, is alles vruchteloos, wát
de mens ook presteert. Het heeft geen eeuwigheidswaarde. Er is maar
één mogelijkheid om verlost te worden uit de banden van zonde en
dood, namelijk door Jezus Christus, Gods Zoon. Hij zegt: "Die in Mij
gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters
zullen uit zijn buik (binnenste) vloeien" (Johannes 7:38). "Die in den
Zoon gelooft, die HEEFT het eeuwige leven; maar die den Zoon
ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods
blijft op hem. (Johannes 3:36). Gods toorn BLIJFT op hem en
daarom zullen al zijn werken, hoe hoogstaand en goed ook in eigen
oog, volkomen vruchteloos zijn. Alleen in en door Jezus Christus kan
de mens en eenmaal de gehele schepping waarlijk leven, groeien en
bloeien tot eer van God.

Lezen: Johannes 7:37-44