10 september


10 september

"Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar
om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft; want wij
weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in
barensnood is tot nu toe" (Romeinen 8:20,22). God zeide tot Adam:
"Zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij
daarvan eten al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en
distelen voortbrengen" (Genesis 3:17-18).
De prediker drukt zich aldus uit: "Alles is ijdelheid! Welk voordeel
heeft de mens van al zijn arbeid (zwoegen), dien hij arbeidt onder de
zon?" Wijzende op de altijd terugkerende kringloop der dingen, zegt
hij: "Al deze dingen worden zo moede" Prediker 1:8. De NBGvertaling
zegt: "alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend". "Het is
alles ijdelheid en najagen van wind", is de steeds wederkerende
conclusie in Prediker 2. De schepping in AL haar delen is aan de
ijdelheid onderworpen.
"Wat man leeft er, die den dood niet zien zal, die zijn ziel zal
bevrijden van het geweld des grafs? Sela" (Psalmen 89:49). De mens
ligt gebonden in de greep van zonde en dood en als gevolg daarvan is
zijn bestaan zonder vrucht en ijdel. Nog eenmaal zal deze schepping
bevrijd worden van deze doem der ijdelheid.
"Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van
Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen",
profeteert Jesaja van de Messias (Jesaja 11:1). Als Jezus Christus zal
wederkomen in heerlijkheid en Zijn heerschappij over deze aarde zal
aanvaard hebben, zullen de woestijn en de dorre plaatsen vrolijk zijn
en de wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien als een roos (Jesaja
35:1). De bomen zullen elke maand vruchtdragen (Ezechiël 47:12).
Dan zal het werk (de vrucht) der gerechtigheid vrede zijn en de
werking der gerechtigheid gerustheid en zekerheid (veiligheid) tot in
eeuwigheid (Jesaja 32:17). Het is de gerechtigheid van Jezus
Christus, Die nu, met heerlijkheid en eer gekroond, zit aan Gods
rechterhand. Eens zal Hij zitten op de troon van David (Ezechiël
37:24-28) en vanuit Jeruzalem de aarde regeren (Jesaja 2:2-4), met
als vrucht vrede, rust en veiligheid.

Lezen: Jesaja 32:15-19