04 september


4 september

"Gij zijt niet onder de wet, maar onder de GENADE" (Romeinen
6:14). Onze Heiland heeft als Zoon des mensen Gods wet volkomen
vervuld. Hij heeft de vloek der wet gedragen door voor ons een vloek
te worden. Hij kocht ons VRIJ van de wet (Galaten 3:13). Welk een
wonder van liefde en genade.
Hoe dwaas dat vele gelovigen zich weer vrijwillig onder de wet
stellen in plaats dat zij nu uit geloof leven (Galaten 3:11), en zich
door Gods Geest laten leiden (Galaten 5:18). Paulus heeft het ook
geprobeerd. Door de wet leerde hij echter de zonde kennen. Gij zult
niet begeren, zegt de wet o.a. en juist dit gebod wekte in hem allerlei
begeerlijkheid op, want zonder de wet is de zonde dood. Immers als
er geen wet is, kan men ze ook niet overtreden. De wet is geestelijk,
ik echter ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Ik doe niet wat ik
wil, maar hetgeen ik haat, dat doe ik, is zijn klacht (Romeinen 7:7-
16). Het resultaat van al zijn pogen de wet te houden en goed te
leven, is dan ook dat hij het uitroept: "Ik, ellendig mens! wie zal mij
verlossen uit het lichaam dezes doods!" (Romeinen 7:24).
In Romeinen 8:2 komt hij tot de blijde conclusie: "Want de wet van
de GEEST des levens heeft mij VRIJ gemaakt van de wet der zonde
en des doods". VRIJ van de wet betekent niet "ZONDER wet". Het
recht van de wet wordt nu IN ons vervuld, die niet naar het vlees
wandelen, doch naar de GEEST (Romeinen 8:4). "Indien gij door de
GEEST geleid wordt, zo zijt gij NIET onder de wet" (Galaten 5:18).
Gods Geest wil in ons het NIEUWE leven openbaren en dat leven is
Christus.
"De rechtvaardige zal uit het GELOOF leven" zegt Galaten 3:11.
Leven uit het geloof is altijd gericht op Christus. Uit geloof leven, is:
"door de Geest leven en door de Geest (niet door de wet) wandelen"
(Galaten 5:25). Uit GENADE, in en door GENADE mogen we
leven! Gods genade in Christus onze Heer, die zo onuitputtelijk is
voor hen die door GELOOF leven!

Lezen: Romeinen 6:14 en 22-23