13 september


13 september

Johannes 1:18: "Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren
Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard".
Het evangelie van Johannes begint met ons te vertellen wie Jezus
Christus is: "In den beginne was het Woord, en het Woord was bij
God, en het Woord was God. Alle dingen zijn door Hem geworden;
in Hem was het leven". Hij, het Woord, is vlees geworden. Hij is vol
van genade en waarheid …. (vers 17). Hoe groot en heerlijk is Hij, het
levende Woord. Deze Christus, de eniggeboren Zoon, die in de
schoot des Vaders is, Die heeft ons verklaard. Ons dit duidelijk te
maken, is de kern van het evangelie van Johannes.
Het gaat alles om God de Vader en Zijn verheerlijking. Dit was het
levensdoel van de Heer Jezus. Uitsluitend in en door Hem kunnen wij
God leren kennen. "Indien gijlieden Mij gekend had, zo zoudt gij ook
Mijn Vader gekend hebben" (Johannes 14:7). Vanuit deze heerlijke
waarheid het Johannes-evangelie lezen en overdenken, doet ons in
aanbidding neerbuigen voor zulk een God en Vader. Hem kennen is
Jezus Christus kennen, want Hij is de afstraling van Gods
heerlijkheid en het uitgedrukte Beeld van Zijn Zelfstandigheid
(wezen) (Hebreeën 1:3). Jezus Christus kennen, is God de Vader
kennen, want Hij is God geopenbaard in het vlees (1 Timotheüs
3:16). Dit is de grote, door mensen niet te vatten verborgenheid
Gods.
"En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen
waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt", sprak
de Heer (Johannes 17:3). "Maar deze zijn geschreven, opdat gij
gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij,
gelovende, het leven hebt in Zijn Naam" (Johannes 20:31). Dit is
Gods bedoeling met ons. Jezus Christus heeft ons Hem doen kennen.
Hem kennen, is geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God en
gelovende het leven hebben in Zijn Naam. "En dit is de wil
Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon
aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal
hem opwekken ten uitersten dage" (Johannes 6:40). Hoe heerlijk
Hem te mogen zien met het oog des geloofs en in en door Hem onze
God en Vader!

Lezen: Johannes 1:1-18