19 september


19 september

Over de doop des Geestes, Zijn uitstorting, lezen we in Handelingen
2. Toen, op het Pinksterfeest te Jeruzalem, is de belofte, die de Heer
heeft gedaan in Johannes 14:16-17 en die Hij in herinnering bracht in
Handelingen 1:4 vervuld. "En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u
een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;
Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan
ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent
Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn", sprak de Heer
(Johannes 14:16-17).
De uitstorting van de Heilige Geest, beschreven in Handelingen 2, is
een éénmalige gebeurtenis. Evenals Christus éénmaal voor de
goddelozen is gestorven, is de Heilige Geest éénmaal uitgestort.
"Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen
Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen", zei de Heer
(Handelingen 1:5).
1 Korinthe 12:13 spreekt over deze doop: "Want ook wij allen zijn
door een Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken,
hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest
gedrenkt". "Tot één lichaam gedoopt". Eén lichaam, de Gemeente
van Christus. Deze doop of uitstorting van de Geest was het begin
van de vervulling van de beloften uit Joël 2. Als de uitstorting heeft
plaats gehad en de joden denken, dat de discipelen dronken zijn, staat
Petrus op en zegt: "Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt;
want het is eerst de derde ure van de dag. Maar dit is het, wat
gesproken is door de profeet Joël" (Handelingen 2:15-16). Petrus wil
de joden duidelijk maken wat er eigenlijk heeft plaats gevonden. Het
was een gebeurtenis zoals omschreven in Joël. Hoe had Petrus het
hen anders en beter moeten uitleggen.
De totale vervulling kon het niet zijn, want die moet nog komen. Joël
slaat op de bekering van Israël. Ook Zacharia 12:10 spreekt over de
belofte van de Geest aan Israël. Het slaat alles op de bekering van
Israël, zoals ook Hosea 3:4-5 deze beschrijft. Het is nog steeds
toekomst, want eerst zal de antichrist komen en over Israël heersen.

Lezen: Handelingen 2:1-16