25 september


25 september

In 1 Korinthe 12 wordt geschreven over verschillende werkingen van
Gods Geest. Vers 11 zegt daarop uitdrukkelijk, dat de Geest een ieder
in het bijzonder toedeelt gelijk HIJ wil. God de Heilige Geest werkt
geheel vrijmachtig en soeverein naar Zijn wil. De verborgenheid van
de wil van God de Vader is, naar Zijn welbehagen, dat Hij Zich in
Hem had voorgenomen, om al wat in de hemelen en op de aarde is
onder één Hoofd, dat is CHRISTUS, te vergaderen (Efeze 1:9-10).
CHRISTUS, het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene der
ganse schepping, die vóór alles is. Hij is het Hoofd van de Gemeente
en in Hem woont de ganse volheid (Kolossensen 1:15-20).
Christus de Heer is voor God ALLES, Christus en Zijn verheerlijking
is ook het ALLES, het ENIGE doel van God de Heilige Geest. Vele
gelovigen willen in tongen spreken, de gave der genezing hebben of
kunnen profeteren. Ze denken anderen geestesgaven te kunnen geven
of ze met de Geest te kunnen vullen door oplegging van handen. Ze
verliezen geheel uit het oog, dat het Gods Geest alleen maar gaat om
Christus Jezus de Heer en Zijn verheerlijking. Gods bedoeling is, dat
wij HEM zullen leren kennen (Filippensen 3:8,10; Efeze 3:18-19;
Efeze 1:17 enz.).
Hem leren kennen, kan uitsluitend door, onder de leiding van Gods
Geest, gelovig Gods Woord te lezen en te herlezen. Als wij Christus
als HEER in ons hart heiligen (1 Petrus 3:15 NBG), Hem te behagen
ons verlangen is, kan Gods Geest met en in ons doen wat HIJ wil.
Christus de Heer en Meester van ons leven doen zijn, is de vrucht van
de werking van Gods Geest in ons. Dit is Zijn bedoeling. We lezen
niet in Gods Woord dat iemand zich rechtstreeks tot de Heilige Geest
richt. Alles gaat om Christus en Zijn verheerlijking en in Hem om
Gods verheerlijking. Hoe meer we ons verliezen in Christus, hoe
meer we vervuld worden met de Geest. Het is ook alleen door de
Geest dat wij kunnen zeggen en beleven: "Jezus is HEER"
(1 Korinthe 12:3).

Lezen: Efeze 1:15-23