14 september


14 september

"Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den
schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard" (Johannes 1:18).
"De eniggeboren Zoon, Die in de schoot des Vaders is". De Heer Zelf
legt deze waarheid als volgt uit: "Ik en de Vader zijn één" (Johannes
10:30). Daarom kon Hij zeggen: "Die Mij gezien heeft, die heeft de
Vader gezien" (Johannes 14:9). Jezus Christus heeft ons God doen
kennen, want wie Hem gezien heeft, heeft de Vader gezien. "Indien
gijlieden Mij gekend had, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend
hebben", heeft Hij gezegd (Johannes 14:7). Deze Heer, het eeuwige
Woord, is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. "Ik en de
Vader zijn één". In Hem heeft God Zichzelf gegeven. "Want alzo lief
heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het
eeuwige leven hebbe." (Johannes 3:16). Jezus Christus is het Brood
des levens, dat uit de hemel nedergedaald is. Hij gaf Zichzelf voor
het leven der wereld (Johannes 6:51).
Hoe groot en wonderlijk is deze Goddelijke eenheid in Zijn
openbaring van de hoogste liefde. "Die in Mij gelooft, gelooft in Mij
niet, maar in Dengene, Die Mij gezonden heeft. En die Mij ziet, die
ziet Dengene, Die Mij gezonden heeft" (Johannes 12:44-45). Hoe
belangrijk is het voor het kind van God zijn Heer en Heiland te
kennen! In Efeze 1:17 bidt Gods Geest bij monde van Paulus: "Opdat
de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u
geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis".
D.w.z. om HEM RECHT TE KENNEN.
In Filippensen 3:8 lezen we: "Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen
schade te zijn, om DE UITNEMENDHEID DER KENNIS VAN
JEZUS CHRISTUS, mijn Heere" en in vers 10 "Opdat ik HEM
KENNE". In Kolossensen 2:2-3 staat: "Tot kennis der verborgenheid
van God en de Vader, en van CHRISTUS; In Denwelken al de
schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn". Dit is immers het
nieuwe leven in ons, de enige waarachtige God te kennen en Jezus
Christus Die Hij gezonden heeft (Johannes 17:3). Jezus Christus
kennen, is onze God en Vader kennen!

Lezen: Johannes 12:44-50