06 maart


Een mens kan zelf niet de waarheid over God te weten komen. Het moet hem verteld worden door God. Hoe God is, wat Hij doet. Wat zijn plannen zijn om de mensheid te redden. Hoe Hij met zijn vijand afrekent. En dat is nu precies wat God altijd gedaan heeft. Hij heeft gesproken (Hebreeën 1:1).

Lees: 2 Petrus 1:19-21. Hier staat dat het woord van de profeten (de profetie) niet door hun eigen wil voortgebracht zijn, maar door Gods wil. De gelovige mensen die profeteerden, werden door de Heilige Geest gedreven. De profetie staat vast. Wat gesproken is, zal gebeuren.

Het woord van de profeten kun je niet naar eigen smaak uitleggen, want het staat in verband met ander gesproken woorden van God. Daarom is de goede bijbelonderzoekmethode: Schriftplaatsen met andere Schriftplaatsen vergelijken, om zo tot een overzicht over een onderwerp te komen. Als God volmaakt is, dan kan het Woord Gods zichzelf niet tegenspreken. Als het toch tegenstrijdig lijkt, dan ligt het aan ons begrip of onbekendheid met een bepaalde waarheid.

2 Timótheüs 3:16
Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is.

“Ingegeven” = ingeademd (letterlijk in Grieks). Heel de Bijbel is door God ingeblazen of geïnspireerd, dus ontstaan uit de Geest van God. Als je weet dat de hele Bijbel door de Geest van God Zelf gemaakt is, dan is het niet meer zomaar een boek. Dan is de Bijbel zelf een schepping van God. Dan krijg je er heilig ontzag voor. Niet vreemd dat God Zijn Woord zijn eigen goddelijke status geeft (Johannes 1:1).

Gods Geest en Gods Woord dragen allebei de Godheid uit. Ze komen tot de mens en werken iets uit met goddelijke autoriteit. Een belangrijke conclusie, die we moeten trekken: Gods Woord en Gods Geest zijn nooit tegenstrijdig aan elkaar. Ze werken met elkaar mee voor Gods doeleinden. Iemand die met de Geest van God vervuld is, spreekt de woorden Gods. Uit de inhoud van Gods Woord herken je Gods Geest, namelijk Gods gedachten, kracht en leven.