11 maart


Is God niet bij machte om blijvende werken te doen? Is God onmachtig om zegen te brengen en te zorgen dat de situatie dan standhoudt? Je zult zeggen dat het ligt aan het ongeloof van mensen, dat God zijn eigen werken weer ongedaan maakt. Dat is zo. Maar kan Hij het niet zodanig oplossen dat mensen veranderen? Ja, dat kan Hij.

Dat is ook steeds de aankondiging geweest in het Oude Testament, dat er een tijd zou komen waarin Israël definitief Gods volk zal zijn en blijven, levend in het beloofde land en van harte dienstbaar aan hun God. De profetieën die daarover gaan, hebben het ook steeds over de Geest van God. Dit is ons volgende onderwerp.

Lees Jeremía 31:31-34

De Heer draagt er zorg voor dat er een nieuw verbond gaat komen, waarin definitieve verlossing tot stand komt. Ook de zonden worden weggedaan. Het hoofdstuk eindigt met “…er zal niets weder uitgerukt, noch afgebroken worden in eeuwigheid”.

Onder het Oude Verbond kon geen blijvende verlossing tot stand komen, want het was een voorwaardelijk verbond tussen twee partijen, namelijk God en Israël. God bleef wel trouw, maar Israël niet. Zo werd het verbond door ontrouw gebroken. Het Oude Verbond werd voor God onbruikbaar.

Jesaja 44:2, 3
(2) Zo zegt de HEERE, uw Maker, en uw Formeerder van den buik af, Die u helpt: Vrees niet, o Jakob, Mijn knecht, en gij, Jeschurun, dien Ik uitverkoren heb! (3) Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen.

In vers 5 van ditzelfde hoofdstuk zie je Israëlitische mensen zich het eigendom van de Heer noemen. Dat komt overeen met Jeremía 31:34. In Jesaja 44:22-23 wordt gesproken over verlossing door de Heere en het wegdoen van zonden. Dit komt ook overeen met Jeremía 31:34.