16 maart


Matthéüs 28:18
En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

De Heere Jezus wordt door God bevestigd als Zijn Messias door de opstanding uit de dood en Zijn uitermate verhoging, met de woorden: “Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd.” (Handelingen 13:30-39) Hij brak de macht van satan (Hebreeën 2:14, 15). Door Hem is volmaakte redding gekomen. Door Zijn plaatsvervangend lijden en sterven heeft Hij de schuld betaald, die de mensheid heeft vanwege de zonde. Sindsdien kan God mensen vrijspreken van hun zonden en hen in een relatie met Zichzelf brengen, die niet meer ongedaan te maken is: eeuwig leven. Vandaar het heerlijke evangelie: Er is Leven voor een ieder, die zich tot Jezus Christus wendt (Romeinen 1:14, 16, 17). Heb jij, beste lezer, dat al gedaan?

De Heere Jezus werd geboren uit Gods Geest (Matthéüs 1:18). De Vader heeft Hem vanaf het begin speciaal begeleid (Lukas 2:40). Op twaalfjarige leeftijd kon Hij al met Schriftgeleerden praten. Hij was wijs in de Schriften. Jezus werd geleid in zijn leven door Gods Geest (Lukas 4:1). Hij had de Schriften bestudeerd en was de perfecte gelovige. Door Zijn innige gemeenschap met God, gaf Hij zijn eigen menselijke eer en leven op en wilde Hij Gods Dienstknecht zijn.

Jezus was niet een soort halfgod, maar een mens als jij en ik, met de mogelijkheid om door satan verleid te worden, maar Hij bleef trouw. Jezus was een gelovige en heeft trouw moeten leren uit de dingen die Hij meemaakte (Hebreeën 5:7, 8). God had in Hem de perfecte vertegenwoordiger op aarde. God kon heel Zijn Geest, heel Zijn leven in Jezus uitwerken (Johannes 1:18; 3:31-34; 14:8-10).

Door Zijn geloof zag Hij de mensen zoals God ze zag en was Hij met ontferming bewogen. Door Zijn geloof heeft Hij zich laten vernederen om te sterven uit liefde voor God en de schepping.