18 maart


De Heere Jezus was de eerste die opstandingsleven kreeg. Daarom was Hij ook de eerste die de beloofde Heilige Geest ontving.

Handelingen 2:32, 33
(32) Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn. (33) Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.

Dit sprak Petrus op de Pinksterdag. Natuurlijk was zojuist de Heilige Geest op de apostelen gevallen, maar in dit vers staat dat Jezus eerst de beloofde Heilige Geest ontvangen had. Natuurlijk was de Geest van God op Jezus toen Hij op aarde leefde, maar op dezelfde manier als de mensen uit het Oude Testament.

Het definitieve eeuwige leven in relatie met God, kwam bij de opstanding van Jezus. Het is de vervulling van Psalm 51. Lees Psalm 51:9-12. Het is een gebed van de Heere Jezus, toen Hij onze zonden droeg. Hij vroeg om een vaste geest, die niet zou verdwijnen. Hij heeft het gekregen.

Wie ontvingen de Heilige Geest nog meer?

Handelingen 2:38
En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
Lees Handelingen 5:30-32 en Éfeze 1:13.

Degene die zich bekeert, God gehoorzaam is of gelooft, ontvangt de Heilige Geest. Het is uiteraard drie keer hetzelfde. Wie gelooft dat God zijn Messias aangesteld heeft en zich tot Hem wendt om redding, wordt behouden. Dan geloof je het evangelie. Dan ben je wedergeboren of een kind van God.