30 maart


Hoe ziet een levenswandel uit Gods Geest er dan wel uit? Nou, zoals we al hadden gezien leidt de Geest ons tot volwassenheid in het geloof. Dit is een proces dat gedurende ons leven plaatsvindt.

Vol met de Geest is gelijk aan: vol met het Woord. Vergelijk Éfeze 5:17-21 met Kolossenzen 3:12-17. Het Nieuwe Testament geeft ons genoeg adviezen, waardoor we kunnen weten in welke richting de Heer ons opvoedt: liefde met Hem en met elkaar (Galaten 5:22). We zijn geschapen in Christus tot goede werken, die God voorbereid heeft (Éfeze 2:10). Wat zijn goede werken? Werken van het opstandingsleven van Christus, in ons.

Leven in de liefde van Christus komt erop neer, dat we de verbondenheid met onze broeders en zusters niet ontkennen. Al onze broeders en zusters, ook de zwakke, onaardige, behoren bij Christus en dus bij ons. We zouden onder elkaar onrecht niet aanrekenen, elkaar vergeven, helpen, steunen. We zouden meeleven met elkaar, elkaar vertroosten.

We zouden elkaar niet tergen, bedriegen en ook niet elkaar bekritiseren. We zouden de armen en de gevangenen niet vergeten. We zouden zorg dragen voor financiën van predikers en andere behoeftige broeders en zusters. We zouden ons huis openstellen voor elkaar. We zouden vrede bewaren met de buitenwereld, voor zover in ons vermogen ligt. En dat alles niet schijnheilig, maar echt. Onmogelijk? Voor ons wel, maar de Heer speelt het klaar.

Leven uit geloof komt erop neer dat we de Heer de gelegenheid geven om tot ons te spreken. We zouden vasthouden dat we rein en volmaakt voor Hem zijn, in Christus. We zouden daarom altijd vrijmoedigheid hebben om tot God te naderen, en om ons niet schuldig te voelen. We zouden erop leren vertrouwen dat de Heer uit ons leven weg doet, wat Hij niet kan gebruiken.

We zouden onze erfenis niet gering schatten. We zouden vrijmoedig spreken van de Heer, ook als het niet uitkomt en ondanks vervolging. De Heer geeft ons alle hulp die nodig is om Hem te dienen.