27 maart


Romeinen 8:29
Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.

Christus doet dit opvoedingswerk. Hij weet waar Hij mee bezig is in verband met ons. Wij zien het dikwijls pas achteraf. Hij bepaalt de volgorde waarin Hij ons dingen kan leren en hoeveel Hij ons kan leren. Het is Zijn zorg en Hij doet het met al wat in Hem is. We kunnen Hem tegenwerken door zelf uit te maken wat we van God verwachten in ons leven of door zelf een doel en plan uit te stippelen. Daarom is het belangrijk om aan God bekend te maken dat je voor Hem beschikbaar bent, zodat Hij jou persoonlijk Zijn wil voor jouw leven kan leren.

Lees Romeinen 12:1-2. Lees 2 Korinthe 3:14-18.

In de vrije/directe relatie die we met de Heere Jezus hebben, worden de Schriften voor ons geopend en worden we zelf veranderd naar de heerlijkheid/glans van het Nieuwe Verbond. Het zal je dan ook niet verbazen dat de Heilige Geest van Christus spreekt en niet van zichzelf.

Lees Johannes 16:7-15.

De Geest in ons zorgt ervoor dat we de Bijbel en de Heere Jezus gaan begrijpen. Vervolgens leren we uit Johannes 17 dat de gelovigen na de opstanding op dezelfde voet doorgaan in hun relatie met Christus als zij gewend waren. Het verschil is dat Hij niet meer lijfelijk aanwezig zal zijn. De Heer maakt duidelijk dat zij los komen te staan van de wereld en één zullen zijn met elkaar. Ook belooft Hij hun dat al wat ze vragen in Zijn naam (Johannes 16:23-24), Hij het hun zal geven. Wat uit de geschiedenis van Handelingen tot ons komt, bevestigt de vervulling van deze woorden van de Heer.

De apostelen spraken het Woord Gods onbevreesd en de Heer gaf wonderlijke hulp in de vorm van macht om te genezen, spreken in talen, vrijlating uit gevangenis, wonderbare bescherming, enzovoorts.