21 maart


De Heilige Geest kwam bij de opstanding, vóór Pinksteren.
Lees Johannes 20:19-22.

Jezus blies op zijn discipelen en zij ontvingen de Heilige Geest. Weet je nog dat Adam levend werd, toen God in hem blies? Hier zijn we bij de tweede Adam (= Jezus Christus) en Hij heeft de macht om levend te maken voor de eeuwigheid. Toen de Heer op aarde leefde, wekte Hij het dochtertje van Jaïrus en Lazarus op. Maar zij zijn weer gestorven. Hier deelt Hij blijvend leven van God uit. De Heer had dit van tevoren gezegd (Johannes 5:20-26).

De Heilige Geest is gekomen bij de opstanding van Christus. Het verstand van de discipelen was al geopend om de Schrift te verstaan (Lukas 24:44-49). Uit Handelingen lijkt het alsof de Heilige Geest pas op de Pinksterdag kwam. Wat gebeurde er dan op de Pinksterdag?
We gaan ons verdiepen in het boek Handelingen. Lees Handelingen 1:48.

Hoewel de discipelen de Heilige Geest al ontvangen hadden, moesten ze op de Heilige Geest wachten. Waarom? Het antwoord staat in:

Handelingen 1:8
Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

De Geest ging beginnen met werken in de apostelen. God had daar een speciale dag voor in gedachten.
Lees Handelingen 2:14.

De Heilige Geest kwam in een grote wind en werd verdeeld in vlammen en zat op een ieder van hen. De komst van de Heilige Geest komt met een symbool, die we al kennen uit het Oude Testament: vuur. Het was de grote demonstratie van Gods kant, van de vervullingen van de profetieën. Niemand kon nog ontkennen dat de Heilige Geest gekomen was.