24 maart


Waarom heeft de Heer ons Zijn Geest gegeven? Wat wil Hij ermee bereiken? Hij wil dat wij naar de Geest leren wandelen. Oftewel: naar de Geest leven, door de Geest geleid worden, in de Geest zaaien, door de Geest wandelen, in nieuwigheid des levens wandelen, wandelen waardiglijk onze roeping, uit geloof leven. Zodat Hij ons met Christus verheerlijken kan, later.
Lees Romeinen 8:59, 12-17.

Romeinen 8:14
Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn (kinderen*) zonen Gods.
* foute vertaling. Het Griekse “huios” betekent zonen.

De Heer neemt onze oude natuur niet weg. Maar Hij heeft het wel in de dood gebracht. Het heeft zijn kracht over ons verloren. Maar in de praktijk werkt dit alleen als wij ook daadwerkelijk steeds meer van Zijn Geest/Woord ontvangen in ons verstand en bereid zijn om het geleerde te doen. Het is: uitdoen van de oude mens, door middel van aandoen van de nieuwe mens. Twee naturen zitten in een gelovige en strijden om ons te leiden. Dit geeft strijd van binnen.

Hoe ziet een door de Geest geleid leven er dan uit? En waar leidt de Geest heen? God werkt een plan uit. Dat plan heeft fasen. In verschillende tijden doet God een verschillend werk. In de tijd van de aartsvaders bouwde God een geslacht op voor de Messias. In de tijd van Israël geeft God een letterlijk volk, een letterlijk land met aardse zegeningen of vervloekingen.

De bouw van de Gemeente in deze tegenwoordige tijd, is weer een ander werk. In de toekomst zal God de volkeren op de aarde onderwerpen aan Zijn Messias. Als je wilt weten wat God in deze tijd wil en doet, moet je de nieuwtestamentische brieven bestuderen en daarin in het bijzonder de brieven van broeder Paulus. Als je weet wat God wil doen, kun je ook betrokken raken bij het werk van de Geest in deze tijd.