17 maart


Filippenzen 2:8, 9
(8) En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. (9) Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd…

De Heere Jezus voldeed als enige mens aan Gods eis: absolute gehoorzaamheid. Uit vrije wil. Daarom was Hij de enige die de schuld van de mensheid op zich kon nemen. Hij stierf aan het kruis, beladen met onze zonden. Ja, Hij stierf namens de mensheid. Hij onderging zo de straf die Adam had gekregen. En God nam de zonden van Hem af en gaf Hem leven; satan had het nakijken.

Er was weer verbinding ontstaan tussen God en mensen, door de mens Jezus Christus. Leven, dat onschendbaar is door satan. Jezus was niet voor satans verleiding gevallen. Hij werd door God rechtvaardig verklaard, al droeg Hij de zonden der wereld. Satan was overwonnen. Gods plan met de Messias had gewerkt. Hij werd de middelaar van het Nieuwe Verbond (Hebreeën 12:24). Er was nu Leven voorradig voor mensen. Leven dat gereinigd was, volkomen aan God gewijd en in gemeenschap met Hem. Kortom: heilig leven. Dat is de reden dat de Geest van God in het Nieuwe Testament “Heilige Geest” genoemd wordt. Heilige Geest heeft altijd te maken met de Messias.

De Heere Jezus wordt in de evangeliën aangekondigd als degene die met de Heilige Geest en met vuur zou dopen, door Johannes de Doper (Matthéüs 3:11). Dat betekent dat Hij het eeuwige leven zou uitdelen; het leven dat de dood achter zich had en met God verbonden blijft. Jezus zei in:

Johannes 7:38, 39
(38) Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden
waters zullen uit zijn buik vloeien. (39) (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was).