20 maart


Lees Romeinen 8:9-11. Er wordt geen verschil gemaakt tussen de Geest van God of de Geest van Christus. Christus is God.

In vers 10 wordt zelfs kortweg “Christus in ulieden” genoemd. De Heilige Geest is gewoon Christus. Christus is immers ook onzienlijk, nu. Verborgen in de hemel tot Zijn wederkomst (Kolossenzen 3:14). In vers 11 staat dat de Geest van God Jezus uit de doden opwekte. Omdat er vervolgens staat dat onze sterfelijke lichamen levend gemaakt worden door Gods Geest, betekent het dat de opstandingskracht in ons woont. Twee keer wordt expres de opstanding van Jezus genoemd, omdat de Heilige Geest gewoon opstandingsleven is. Lees ook Éfeze 1:17-20.

Als de Geest van Christus ook gewoon “Christus in ulieden” genoemd wordt, is de Geest van God dan ook “God in u”? Betekent dat soms ook dat God zelf in ons gelovigen woont? Jazeker.

Johannes 14:23
Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.

2 Petrus 1:3, 4
(3) Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd; (4) Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.

Goddelijke natuur = Gods eigen natuur/karakter/wezen/leven.

Het is Gods wens dat we meer en meer van zijn Goddelijke natuur zouden ontvangen. Die kracht, dat leven, zal dan ook in ons, gelovigen, Zijn werk doen. Sterfelijke lichamen levend maken, is het werk dat Christus nu doet om ons lichaam en tijd in Zijn dienst te stellen, zodat het voor God vrucht voortbrengt. Dat we vervuld zouden worden met Zijn Geest. Daar hebben we het nog over.