19 maart


Als je het evangelie gelooft, heb je eeuwig leven ontvangen, nu al, tijdens je leven. Dan heb je de Heilige Geest ontvangen.

1 Korinthe 6:19
Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

Over ongelovigen staat er:

Judas 19
Dezen zijn het, die zichzelven afscheiden, natuurlijke mensen, den Geest niet hebbende.

Besef je hoe groot die gave is, die je als gelovige hebt ontvangen? Zonder voorwaarden te stellen bood God je dit eeuwige leven aan. Hij nam het risico dat je misschien deze gave niet op de juiste waarde zal schatten tijdens je leven en dat Hij dan niets aan je heeft. God is het waard dat we ons verdiepen in de bedoeling die Hij ermee heeft in nieuwtestamentische tijd.

Er worden verschillende termen gebruikt om aan te duiden dat iemand de Heilige Geest ontvangt. De Bijbel spreekt over: Doop in/met Heilige Geest – Verzegeling met de Heilige Geest – Gezalfd met de Heilige Geest – Geboren worden uit de Geest – Geest ontvangen – Geest uitstorten – Geest in ons hart – Geest woont in ons. Deze verschillende termen geven extra informatie, maar zijn verder echt hetzelfde.

Klopt onze conclusie over “Geest” nog steeds? Onzienlijk, actief leven van God. Maar natuurlijk. Het is nu echter blijvend leven geworden. Leven dat een gelovige kan ontvangen via Christus.

1 Korinthe 15:45
Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.

Hier wordt over Christus gesproken.