12 maart


De volgende profetieën zijn Ezechiël 36 en Ezechiël 37. Let op de overeenkomsten. Lees Ezechiël 36:24-28 en Ezechiël 37:14, 26-28.

Als je zo de profetieën bestudeert en naast elkaar legt, krijg je steeds meer informatie. Het Nieuwe Verbond heeft te maken met dat God Zijn Geest geeft en het is definitief. Terugkeer in het land, vergeving van zonden, bekering, reiniging en kennen van God met het hart kom je steeds weer tegen.

Ezechiël 39:21-29 zegt: “Van die dag aan en voortaan” en “Ik zal mijn aangezicht niet meer verbergen, wanneer Ik mijn Geest zal hebben uitgegoten”. Dat zijn definitieve dingen.

Jesaja 32:12-18 zegt: “Er zal onvruchtbaar land zijn en verwoeste verdedigingswerken en een verlaten paleis; …totdat over ons uitgegoten worde de Geest uit de hoogte”.

Jesaja 59:21
Mij aangaande, dit is Mijn Verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op u is, en Mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, noch van den mond van uw zaad, noch van den mond van het zaad uws zaads, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid toe.

Wat ook steeds weer naar voren komt in de profetieën, is de komst van de Verlosser. De verlossing komt niet uit de lucht vallen. Er is een mens, van God afkomstig, die de verlossing brengt; de beloofde Messias.

Zacharia 12:10
Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, …