13 maart


Zacharia 12:10 is ongetwijfeld een verwijzing naar de Heere Jezus. Hij is degene die doorstoken is met een speer aan het kruis (Johannes 19:32-37). Over Hem wordt gerouwd als spijtbetoning van het feit dat men Hem niet herkend heeft als Messias.

Ook in de profetieën die we al gelezen hebben, zien we de Verlosser aangekondigd. “Zo zegt de Heere, de koning Israëls en zijn Verlosser…” (Jesaja 44 :6) “…en zij zullen allen te zamen eenen eenigen koning tot koning hebben. . . “ (Ezechiël 37:22) “. . . en mijn knecht David zal koning over hen zijn, en zij zullen allen te zamen een Herder hebben…”;“. . . en mijn knecht David zal hunlieder vorst zijn tot in eeuwigheid” (Ezechiël 37:24, 25).

Lees Jesaja 11:110

Het rijsje of de scheut uit Isaï is een verwijzing naar de Heere Jezus, die uit de geslachtslijn van David is. Op Hem zal de Geest des Heeren rusten. Hij zal met gerechtigheid komen. Voor de gelovigen ten zegen en voor de ongelovigen ten oordeel, zegt vers 35. De Heere Jezus wordt aangesteld als een pilaar voor rust, dat wil zeggen vrede voor de volkeren der aarde, volgens vers 10.

Lees Jesaja 42:14.

Nadat Jezus op de sabbatdag een man met een verdorde hand heeft genezen, willen de farizeeërs hem doden. De Heer vervolgde zijn weg, zonder de Farizeeën te bestraffen. Matthéüs getuigt hierover in hoofdstuk 12:16-21, dat het de vervulling is van de profetie van Jesaja 42.

Ook deze profetie zegt dat de Messias gerechtigheid zal brengen.