25 maart


De Gemeente is het Lichaam van Christus. Zijn persoonlijk hemelse volk. Bedoeld om met Christus te regeren in Zijn Koninkrijk. Al wat Christus doet in de toekomst, doet Hij met inschakeling van de Gemeente.
Lees Hebreeën 12:22-23.

“Algemene vergadering” is de benaming voor de volksvergadering of regering in het Grieks. “Gemeente der eerstgeborenen” is de benaming voor de raad van oudsten in het Hebreeuws.

Openbaring 1:6
En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Dit is misschien geheel nieuw voor je. De Heere Jezus is Koning en Hogepriester. Dit was onder het Oude Verbond onmogelijk. Koningschap en priesterschap waren aan twee verschillende stammen gegeven in Israël. De Gemeente is bestemd om te delen in Christus’ roeping.

Éfeze 1:11
In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd (voorbestemd) waren naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil;

Dit betekent dat de Gemeente Christus’ eigen erfenis/loon is. God had het voorgenomen in Zijn plan. Deze waarheid houdt in dat al wat in de profetieën beschreven staat als werk van de Messias, ook ons werk zal zijn. Op verborgen wijze vind je de Gemeente dan ook beschreven in de profetie van:

Jesaja 62:11-12
(11) Ziet, de HEERE heeft doen horen, tot aan het einde der aarde: zegt der dochter van Sion: Zie, uw Heil komt; zie , Zijn loon is met Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. (12) En zij zullen hen noemen het heilige volk , de verlosten des HEEREN; en gij zult genoemd worden de gezochte, de stad, die niet verlaten is.