02 januari

Johannes 3:16:“Want alzo lief heeft God de wereld gehad…”. Hoe wonderbaar is het dat God, de Allerhoogste, Die heilig en rechtvaardig is en een ontoegankelijk...

01 januari

1 januari Lezen: Psalm 36:8-11 Bijbelsdagboek – bijbelshandboek.nl In Psalmen 36:10 staat het volgende: “Want bij U is de bron van het leven”. God is...

31 december

31 december “Hij zeide tot hen: Als Ik u uitzond, zonder buidel, en male, en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En zij zeiden: Niets”...

24 december

24 december "Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is...

25 december

25 december In Hebreeën 2:8-9 zegt Gods Woord, dat wij Jezus nu zien met eer en heerlijkheid gekroond. Hij heeft Zich, nadat Hij door Zichzelf...

26 december

26 december Toen de Heer Jezus geboren was, hebben de engelenscharen gezongen: "Ere zij God in de hoogste, en vrede op aarde in mensen des...

27 december

27 december "Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over...

28 december

28 december De Bijbel spreekt dikwijls over de hoop van Gods kinderen. Als deze hoop ons wordt voorgesteld als een blijde verwachting, heeft het verwachten...

29 december

29 december De hoop die God ons heeft geschonken, is niet alleen een blij verwachten, doch ook een vast vertrouwen in ons hart. De hoop...

30 december

30 december De hoop die wij bezitten komt van God en is gegrond op het Woord. Alleen deze hoop, zoals Gods Geest Die ontvouwt, kan...

17 december

17 december "Den zelven alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen" (Romeinen 16:27). God, de Almachtige, Die woont in...

18 december

18 december "Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie...

19 december

19 december Efeze 1:7: "In Welken (Jezus Christus) wij HEBBEN de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade"....

20 december

20 december 1 Johannes 1:9: "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van...

21 december

21 december "En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij" (1 Johannes 1:4). Onze blijdschap kan ook vervuld (volkomen) zijn. Zij kan...

22 december

22 december Efeze 1:7-8 spreekt ons over de rijkdom van Gods genade, die Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en voorzichtigheid. Hoe wordt...

23 december

23 december Hebreeën 1:9: "Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met olie der vreugde boven Uw...

16 december

16 december In Jeremia 17:13 lezen we: "O HEERE, Israëls Verwachting! allen, die U verlaten, zullen beschaamd worden; en die van mij afwijken, zullen in...

10 december

10 december "Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der zoonstelling, door Welken wij...

11 december

11 december Romeinen 8:17: "En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; zo wij anders met...

12 december

12 december Wij, die in Christus Jezus als onze Verlosser en Zaligmaker geloven, zijn opnieuw geboren en kinderen Gods geworden. Deze positie hebben wij in...

13 december

13 december "Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren" (Romeinen 5:8). 1 Korinthe 15:3:...

14 december

14 december "Nu is het oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden", zei de Heer Jezus kort voor Zijn lijden...

15 december

15 december "Gij zijt het zout der aarde, Gij zijt het licht der wereld", heeft de Heer Jezus tot zijn volk Israël gezegd (Mattheüs 5:13a...

01 december

1 december “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt...

02 december

2 december "Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem" (Johannes 6:56). Het is een wonderlijke zaligheid...

03 december

3 december Als wij ons verdiepen in de Persoon van Christus Jezus, onze Heiland, komt er aanbidding in ons hart. Hij is zo onovertrefbaar, welk...

04 december

4 december "Welgelukzalig is het volk, hetwelk het geklank kent; o HEERE! zij zullen in het licht Uws aanschijns wandelen. Zij zullen zich den gansen...

05 december

5 december In Johannes 17:23 zegt de Heer Jezus tot Zijn Vader over ons: "En Gij hen liefgehad hebt, zoals Gij Mij liefgehad hebt". Als...

06 december

6 december "Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven" (2 Korinthe 13:5a). Gods Geest zegt dit niet met het oog op onze...

07 december

7 december Hoe heerlijk is het, dat wij, die het eigendom zijn van Christus onze Heer, kinderen des lichts zijn. Vroeger waren wij duisternis, zegt...