12 december


12 december

Wij, die in Christus Jezus als onze Verlosser en Zaligmaker geloven,
zijn opnieuw geboren en kinderen Gods geworden. Deze positie
hebben wij in Christus, zij is onveranderlijk en eeuwig.
Echter niet alle kinderen van God wandelen overeenkomstig deze
hoge positie. Dit komt doordat zij niet door geloof leven en zich niet
voeden met het Woord van God.
Zij wassen zodoende niet op in de genade en de kennis van onze Heer
en Zaligmaker, Jezus Christus (2 Petrus 3:18). Zij blijven jonge
kinderen, onmondigen in Christus, zegt 1 Korinthe 3:1-2 en
verdragen alleen maar "melk".
Het is uitsluitend in en door Christus Jezus, dat God de Vader ons tot
Zijn geliefde kinderen heeft gemaakt. Het is Zijn wil, dat wij nu ook
zullen leven in en door Zijn geliefde Zoon.
Wij ontvingen daartoe, toen wij tot geloof kwamen, nieuw leven.
Alleen dat nieuwe leven, dat Christus-leven is, is Gode welbehagelijk
en tot Zijn eer.
Als wij de Heer Jezus liefhebben en Hij de Heer en de Leidsman van
ons leven is, leidt Hij ons door Zijn Geest door het leven heen.
Dan lezen en herlezen wij het Woord van God, opdat wij metterdaad
leren verstaan wat Hem welbehagelijk is. Zo zullen wij opgroeien tot
zonen. Wij zijn wedergeboren, niet uit vergankelijk, maar uit
onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord
van God (1 Petrus 1:23) en daarom vermaant Gods Geest ons in
1 Petrus 2:2: "En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig
naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt
opwassen".
Het is de redelijke, onvervalste melk van het Woord, waardoor wij
opwassen tot zonen, die de vaste spijs van het Woord kunnen
verdragen (Hebreeën 5:12-14).
Daartoe gaf God ons Zijn Geest en Zijn Woord.
"Want zovelen als er door den GEEST Gods geleid worden, die zijn
kinderen Gods", zegt Romeinen 8:14. Het is deze Geest Die ons de
weg wijst, en Die altijd bezig is Christus in ons te verheerlijken
(Johannes 16:12-15). Christus Jezus, door Wie God ons heeft
bestemd om als zonen van Hem te worden aangesteld naar het
welbehagen van ZIJN wil (Efeze 1:5). Hoe heerlijk als blij en
gelukkig kind Gods te mogen leven in en door onze Heiland!

Lezen: 1 Petrus 1:22-2:2