27 december


27 december

"Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen,
die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal
een licht schijnen" (Jesaja 9:1).
In Jesaja 9:5 en 6 ziet de profeet vooruit op het Kind dat geboren is,
de Zoon Die gegeven is. Groot zal Zijn heerschappij zijn en
eindeloos de vrede. Deze profetie is nog niet in vervulling gegaan.
Jezus Christus, Davids Zoon, is op deze aarde gekomen als de
LIJDENDE Knecht des HEEREN.
De profetie uit Jesaja 53:5: "Maar Hij is om onze overtredingen
verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die
ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons
genezing geworden", is letterlijk in vervulling gegaan. Deze profetie
moest eerst vervuld zijn, opdat het mogelijk zou kunnen worden, dat
eens Christus’ heerschappij over Israël groot zou zijn en Zijn vrede
eindeloos.
Israël verwierp Hem, verachte deze Man van smarten (Jesaja 53:3).
Nog wonen zij dientengevolge in een "land van diepe duisternis".
Eens echter, op Gods tijd, zal Gods Geest over hen uitgestort worden
en zullen zij Hem zien Die zij doorstoken hebben (Zacharia 12:10).
Dan zullen zij rouwklagen, omdat ze zo ongelovig geweest zijn.
Nu heeft God hen zolang terzijde gezet en is Hij bezig Zich een volk
uit de heidenen te vergaderen voor Zijn Naam (Handelingen 15:14).
Wij, die in Christus kinderen Gods zijn, woonden ook eens in een
land van diepe duisternis. Wij hebben HET Licht gezien, Jezus
Christus onze Verlosser. In Zijn licht zagen wij onze hopeloos
verloren toestand. Wij hebben ons gelovig aan Hem toevertrouwd en
mogen nu voor altijd als Gods kinderen wandelen in Zijn licht. "Want
gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere;
wandelt als kinderen des lichts", vermaant Gods Geest ons in Efeze
5:8.
Welk een wonderbare zaligheid en welk een hoge roeping. Wandelen
als kinderen des lichts. Het is het nieuwe leven, dat God ons door
Zijn Geest gaf, door geloof leven.
"Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet
wandelen, maar zal het licht des levens hebben" (Johannes 8:12).
"Het Licht des Levens", Jezus Christus, onze dierbare Heiland en
Heer!

Lezen: Jesaja 9:1-6