04 december


4 december

"Welgelukzalig is het volk, hetwelk het geklank kent; o HEERE! zij
zullen in het licht Uws aanschijns wandelen. Zij zullen zich den
gansen dag verheugen in Uw Naam, en door Uw gerechtigheid
verhoogd worden" (Psalm 89:16-17).
De psalmist profeteert hier van de heerlijke tijd, dat Christus de
Messias, "David mijn knecht", zoals Psalm 89:21 Hem noemt, zal
heersen over Israël en het alles vrede zal zijn.
Eens gaat deze profetie voor Israël in vervulling (Hosea 3:5).
Wij, die in Christus kinderen Gods zijn geworden, kunnen zo van
harte instemmen met de woorden uit deze Psalm. Wij mogen in
Christus wandelen in het licht van Gods aanschijn. Van onze God en
Vader, wiens geliefde kinderen wij zijn.
Als wij in innige gemeenschap met Hem en met onze Heer en
Heiland leven, kennen wij Zijn "jubelroep". Voor Israël waren dit de
klanken van de bazuin, voor ons is het Zijn blijdschap en vreugde.
Onze Heiland Zelf is onze blijdschap, onze vreugde. In Hem kunnen
wij de ganse dag juichen. Het is zulk een zaligheid Zijn persoonlijke
omgang met ons te smaken, in Hem in Gods Vaderhuis te verkeren!
Hoe weinig gelovigen verstaan dit leven in en door Christus. Wij
kunnen het ook alleen maar genieten, als wij door geloof het nieuwe
leven, dat Hij ons schonk, leven. Het NIEUWE leven, dat is Christus
IN ons.
Ons geheel aan Hem toevertrouwen, ons door Zijn Geest laten leiden,
onszelf terzijde zetten en Hem de EERSTE plaats geven.
Gods Geest wil dat zo graag in ons bewerken. Hij wil ons door het
Woord leren zo te leven.
"Door Uw gerechtigheid worden zij verhoogd", zegt de psalmist in
vers 17. Door de gerechtigheid van Christus Jezus, die ons wordt
toegerekend, zijn wij verhoogd tot kinderen van God. Hij voldeed
volkomen aan het recht Gods, door als Rechtvaardige, voor ons,
onrechtvaardigen, te sterven.
"Gij zijt verbolgen geworden tegen Uwen Gezalfde", zegt Psalm
89:39. Gods toorn kwam op Zijn Gezalfde, op Christus onze Heiland.
Zulk een Heiland te kennen en lief te hebben!

Lezen: Psalm 89:14-29