19 december


19 december

Efeze 1:7: "In Welken (Jezus Christus) wij HEBBEN de verlossing
door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den
rijkdom Zijner genade".
In Hebreeën 9:26 lezen we: "Maar nu is Hij EENMAAL in de
voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde TE NIET te doen,
door Zijnszelfs offerande".
"Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den geest" (Johannes
19:13).
"Het is volbracht". Volbracht op een Goddelijk volmaakte wijze.
Jezus Christus heeft volledig betaald met Zijn kostbaar bloed. Nu
HEBBEN wij, die in Hem geloven, de verlossing door Zijn bloed, de
vergeving van de misdaden.
Dit is zo volkomen, zo volmaakt, het is naar de rijkdom van Gods
genade. Deze rijkdom is onmetelijk groot.
Zonde is voor God geen probleem meer, Hij heeft er geheel en al mee
afgerekend.
Jezus Christus heeft door Zijn offer zo geheel aan al het recht Gods
voldaan, dat wij nu in Hem voor het aangezicht van deze grote en
heilige God, heilig en onberispelijk staan (Efeze 1:4).
Niet in onszelf, doch in Christus, want HIJ is onze rechtvaardigheid,
onze heiligmaking, onze verlossing (1 Korinthe 1:30).
Wij zijn gerechtvaardigd door ZIJN bloed (Romeinen 5:9). Dit is
voor eeuwig. Het probleem zonde is voor eeuwig opgelost in Jezus
Christus!
Vele gelovigen zijn nog altijd bezig met hun zonden en
tekortkomingen. Gods wil is, dat wij zullen leven in en door Jezus
Christus, dat HIJ ons leven zal zijn. Als Hij het doel van ons
geloofsleven is, leven wij vanuit Zijn gerechtigheid, Zijn heiligheid
en dan is er voor zonde geen plaats.
Wij behoren te leven vanuit het volbrachte werk van onze Heer en
Zaligmaker, vanuit de volkomen vergeving. Als God in Christus
volkomen genoegdoening heeft ontvangen, hoe zullen wij die in Hem
geloven, ons dan nog verdiepen in dat, wat door Zijn offer TE NIET
is gedaan?

Lezen: Hebreeën 9:24-28