23 december


23 december

Hebreeën 1:9: "Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en
ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met
olie der vreugde boven Uw medegenoten".
Deze woorden heeft de heilige God gesproken tot Zijn Zoon, Die
Zelf God is van alle eeuwigheid.
"Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat".
Deze Zoon Gods, de Rechtvaardige, heeft Zichzelf ontledigd, heeft
Zijn heerlijkheid afgelegd en de gestalte van een dienstknecht
aangenomen (Filippensen 2:7). Hij, Die rechtvaardigheid liefhad, ja,
Die Zelf de rechtvaardigheid is, is in deze boze, opstandige wereld
gekomen en de mensen gelijk geworden, uitgenomen de zonde.
De omvang van dit wonder van Goddelijk recht en Goddelijke liefde,
kunnen wij niet bevatten. Deze Christus Gods stierf voor de zonden
als Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen (1 Petrus 3:18). Hij, Die
ongerechtigheid haatte, heeft in deze wereld gewandeld temidden van
ongerechtigheid. Hij heeft Zich door onrechtvaardigen laten
bespotten en kruisigen.
De heilige God heeft onzer aller ongerechtigheid op HEM doen
aanlopen en Hij heeft Zich als een lam ter slachting laten leiden
(Jesaja 53:6-7).
Hij is gehoorzaam geweest tot de dood, ja, tot de dood des kruises
(Filippensen 2:8).
Gods rechtvaardig oordeel over alle ongerechtigheid kwam op Hem
neer.
Wij, die van harte in Hem geloven, kunnen het nu uitjubelen: "Want
Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons
gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem"
(2 Korinthe 5:21).
En wij buigen ons in aanbidding neer voor deze Heiland, onze Heer,
Die nu gezalfd is tot de hoogste heerlijkheid en zit aan de rechterhand
van de Majesteit in de hoogste (Hebreeën 1:3).
In Hem zijn wij gerechtvaardigd, werden we Gods geliefde kinderen,
in Hem ontvingen wij het nieuwe leven dat Goddelijk is.
Dit leven door geloof leven, vervult ons met vrede en blijdschap, het
is Hem welbehagelijk en het is tot eer van onze God en Vader.

Lezen: Hebreeën 1