24 december


Matthéüs 13:24-30, 36-43 Niet alles van deze aanhaling is hier uitgeschreven
(24) Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker. (25) En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg.
(30) Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur.
(41) De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen;

De Here Jezus sprak tot de Joden in gelijkenissen. Eén ervan is de gelijkenis van het onkruid uit Matthéüs 13. Het onkruid werd door de tegenstander gezaaid tussen de tarwe. Dat groeide samen op. Het was niet mogelijk die twee soorten te scheiden. Dat was pas mogelijk bij de oogst. De Here Jezus legt deze gelijkenis uit aan Zijn discipelen. Bij deze gelijkenis gaat het ook om de scheiding tussen gelovigen (kinderen des Koninkrijks) en ongelovigen. Over die scheiding lazen we ook in Matthéüs 25. Daar ging het om de scheiding tussen de bokken en de schapen. De schapen zijn hetzelfde als de kinderen van het Koninkrijk en zullen blinken als de zon in dat Koninkrijk. Dit gebeurt bij de oogst, of zoals de Here Jezus uitlegt bij de “voleindiging van deze (opstandige) wereld” (= einde bedeling van de volheid der tijden; zie 18 december). Dan zullen de kinderen in het Koninkrijk gebracht worden en begint het vrederijk van 1000 jaar met allemaal gelovigen op aarde. Dan zal er geen ongerechtigheid meer zijn. Daarom zullen zij ook blinken als de zon. Blinken als de blinkende Morgenster, namelijk Jezus Christus.

De duivel is nu nog de machthebber over de tegenwoordige wereld. Maar daar komt een einde aan. Dat was al aangekondigd in de hof van Eden. Op Golgotha is hij definitief verslagen. Daar werd zijn kop vermorzeld. Daar werd de overwinning behaald. Die overwinning wordt aan het einde van deze periode in praktijk gebracht. Dan is de satan geen machthebber meer in deze wereld. Aan zijn heerschappij is dan definitief een einde gekomen. Wel wordt hij aan het einde van de duizend jaar nog even los gelaten om de mensheid nog één keer te verleiden. Maar daarna wordt hij in de poel van vuur geworpen.