21 september


Trouw
Gods Wezen is naast liefde en genade, ook trouw en waarheid. God kan alleen de Waarheid spreken en Hij blijft trouw aan alles wat Hij gesproken heeft. (1) Hij kan dit aspect van Zijn Wezen niet negeren, want Hij kan Zichzelf niet verloochenen. (2) Daarom hecht God veel waarde aan trouw in al Zijn relaties. Als je God niet trouw blijft, neem je Hem (op dat moment) niet serieus. God wordt daar bedroefd van. (3) Blijf je ontrouw dan blus je Zijn Geest uit en zal de relatie doodbloeden. (4) God verbreekt de relatie niet, maar je hebt geen praktische gemeenschap meer met Hem en Zijn werk aan jou wordt onderbroken. (5) Kom je tot inkeer en berouw dan bewijst God Zijn trouw door te vergeven en met je verder te gaan. (6)

Hieraan mogen wij onze relaties spiegelen! In eerst plaats door zelf trouw te blijven. Maar wat doe jij als iemand je gekwetst heeft? Laat je hem direct vallen of geef je hem nog een kans? Kun jij iemand vergeven die jou iets misdaan heeft? Ook als hij je bewust gekwetst heeft en later om vergeving vraagt? Oftewel: hoe serieus neem je jouw relaties en hoelang blijf jij ondanks alles trouw? Of vergeld je liever kwaad met kwaad? Normaal gesproken dit alles te veel gevraagd. Alleen vanuit de Liefde Gods – die door de Heilige Geest in onze harten is uitgestort – is een vergevingsgezinde opbouwende houding mogelijk, ook in bovengenoemde moeilijke situaties.

  1. 1 Thessalonicenzen 5:24: “Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal”.
  2. 2 Timótheüs 2:13: “Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen”.
  3. Éfeze 4:30: “En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing”.
  4. 1 Thessalonicenzen 5:19: “Blust den Geest niet uit”.
  5. Johannes 15:4: “Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft”.
  6. 1 Johannes 1:9: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid”.

Vraagje: Waarin ben jij in het dagelijks leven trouw? Waarin niet?