25 juli


God is Woord.

Johannes 1:1-3
(1) In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. (2) Dit (Woord) was in den beginne bij God. (3) Alle dingen zijn door Hetzelve (Woord) gemaakt en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

Ook in Genesis 1 lezen we steeds: “En God zeide …” Als God spreekt, komt er iets tot stand. Het Hebreeuwse woord voor Woord is “dabar”. Het Griekse woord is “logos”. “Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door de Geest Zijns monds al hun heir. Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er” (Psalm 33:6, 9).

“Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit de dingen, die gezien worden” (Hebreeën 11:3). Gods Woord brengt alles tot stand!

In de woestijn kregen de kinderen Israëls manna te eten. Toen zij het voor de eerste keer zagen, zeiden zij: “Het is Man” (dat betekent: Wat is het?). Mozes zei: “Dit is het brood, hetwelk de HEERE u lieden te eten gegeven heeft. Dit is het Woord, dat de HEERE geboden heeft” (Exodus 16:15-16). Zij kregen brood, oftewel Woord van de Heer te eten. Alleen zo kun je in de woestijn overleven. De Bijbel zegt immers in Deuteronomium 8:3: “En Hij verootmoedigde u, en liet u hongeren, en spijsde u met het Man, dat gij niet kendet, noch uw vaderen gekend hadden; opdat Hij u bekend maakte, dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles, wat uit des HEEREN mond uitgaat”.

Toen Jezus verzocht werd in de woestijn antwoordde Hij de duivel: “Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door de mond Gods uitgaat.” (Matthéüs 4:4).

Wanneer wij verzocht worden in ons leven, zouden wij doen zoals de Heer in de woestijn deed en zeggen: “Er staat geschreven. . . “ Door de kracht van het Woord kunnen wij de verzoeking afslaan, zodat we niet struikelen.