09 juli


God is Geest. De Bijbel vertelt ons wat de Geest doet. De Geest is het Leven van God, dat Zijn uitwerking heeft in deze schepping.

De Geest van God is Kracht. Wanneer de Geest van God over, op of in iemand komt, wordt die iemand bekwaam gemaakt tot de dienst van God (2 Korinthe 3:5-6). Jozef was een man in wie Gods Geest was en hij kon daardoor de dromen van farao verklaren (Genesis 41:25-39). Door de Geest van God was hij verstandig en wijs.

Toen de tabernakel gebouwd werd, werd Bezaleël vervuld met de Geest Gods, met wijsheid en verstand, en met wetenschap vanwege alle handwerk met betrekking tot de tabernakel (Exodus 31:2-5).

De Richteren ontvingen ook de Geest des Heeren om het volk te richten (Richteren 3:10). Dat de Geest kracht is, vinden we onder andere in:

Handelingen 1:8
Gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal, en gij zult Mijn getuigen zijn.

Dat is de uitwerking van Gods Geest oftewel het nieuwe leven in ons. De Geest is het Die levend maakt (Johannes 6:63); het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn Geest en Leven. Geest en vlees staan tegenover elkaar (Galaten 5:17). Geest is onzichtbaar, vlees is zichtbaar. Geest is onsterfelijk, vlees is sterfelijk.

Gods Geest wordt ook de eeuwige Geest genoemd in Hebreeën 9:14. Christus heeft Zichzelf door de eeuwige Geest aan God onstraffelijk geofferd om ons geweten te reinigen van dode werken, zodat wij de levende God kunnen dienen. Zoals Christus Zich heeft overgegeven aan de Vader, zo zouden wij ons ook overgeven om Hem te dienen. Niets staat ons in de weg. Door Gods Geest in ons, hebben wij verbinding met God.

Die Geest kunnen wij niet activeren. Het is precies andersom. God doet een werk in ons (Filippenzen 1:6). Hij activeert ons en leidt ons op de weg ten Leven (Filippenzen 2:13). Wij zouden ons aan dat werk overgeven of met andere woorden: wij zouden ons beschikbaar stellen (Romeinen 12:1).