01 juni


Het onderwerp van deze maand is gezag. Als wij in de Bijbel lezen over gezag, dan blijkt dat dit hoort bij het leven van de mens. Aan de ene kant is er gezag (God) en aan de andere kant gehoorzaamheid (mens). God heerst over alles wat door Hem gemaakt is en dus onder hem gesteld is. De Maker is meer dan wat Hij maakt. De macht en het gezag van God blijken al in:

Genesis 1:1
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

Als iemand iets schept of maakt, dan heeft hij daar gezag over en hij kan het maken of breken. Zoals de pottenbakker een werkstuk maakt, (lees Jeremia 18:1-4, Jesaja 64:8 en Romeinen 9:21) En als dit werkstuk niet goed is, breekt hij het weer af en maakt het opnieuw. Kijken we naar Genesis 1 dan zien we dat God scheppend bezig is en ook bepaalt hoe alles opgebouwd wordt. In Genesis 1:1 is het geheel van scheppen in één zin neergezet. “God schept”, dus bepaalt Hij hoe alles er uit zal zien en ook hoe het verloop zal zijn. Als dan daarna één van Zijn schepselen (satan) tegen Hem opstaat, zien wij in vers 2 het gevolg hiervan, namelijk woestheid en ledigheid. Een grote chaos ontstaat. Dus gaat de Schepper aan het werk om alles te herstellen. God spreekt en het is er. Dit is een duidelijk voorbeeld van gezag. Wij mogen aannemen dat er op deze aarde niemand rondloopt die door slechts te spreken de dingen tot stand brengt.

Uitgezonderd de Heere Jezus Christus. Want toen Hij eens tegen de jongeling van Naïn zei: “Jongeling, Ik zeg u, sta op”, toen stond de jongeling op. (Lukas 7:14) Hetzelfde zien wij bij het dochtertje van Jaïrus, waar Jezus tegen de twaalf-jarige dochter zei: “Kind, sta op.” (Lukas 8:41-56) En als God in Genesis 1 zegt: “Er zij licht, en er werd licht”, dan spreekt dit van gezag. Het licht moet komen en dit gebeurt ook.

Als we het laatste boek van de Bijbel “Openbaring van de Here Jezus aan Johannes” lezen, komen we daar doorlopend gezagsverhoudingen tegen. Gezag is dus een normaal iets in de hemel en op de aarde. En van wie onder “gezag” valt, wordt verwacht dat hij of zij gehoorzaamt. God zegt dat de mens die Hem gehoorzaamt, door Hem gezegend zal worden. Dit zal een positieve uitwerking in zijn leven hebben.