07 december


7 december

Hoe heerlijk is het, dat wij, die het eigendom zijn van Christus onze
Heer, kinderen des lichts zijn.
Vroeger waren wij duisternis, zegt Efeze 5:8, "maar nu zijt gij licht in
den Heere; wandelt als kinderen des lichts".
In 1 Johannes 1:3 lezen we: "Onze gemeenschap is met de Vader en
met Zijn Zoon Jezus Christus".
In 1 Johannes 1:5 zegt het Woord: "God is Licht, en gans geen
duisternis is in Hem".
De Heer Jezus zei: "Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat
een iegelijk, die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijve" (Johannes
12:46).
Het is dus vanzelfsprekend dat, als wij in gemeenschap met God onze
Vader en met Zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer, leven, wij in het
licht wandelen.
Hij is onze Leidsman, Hij is onze weg, Hij is ons leven. Hij is het
Licht der wereld (Johannes 8:12).
Zo met Hem, in en door Hem te leven als kinderen des lichts, licht in
de Heer te mogen zijn!
We behoeven ons niet in te spannen om als kinderen des lichts te
wandelen. Wanneer wij in eenvoudig geloof ons geheel aan onze
Heer en Heiland toevertrouwen, Hem de leiding in handen geven,
wandelen wij in Zijn licht.
Gods Geest, Die in ons hart woont, bewerkt dan in ons die heerlijke
vrucht des lichts, die bestaat uit louter goedheid en gerechtigheid en
waarheid. Hij leert ons te toetsen wat de Heere welbehagelijk is
(Efeze 5:9-10).
"Indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben
wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn
Zoon, reinigt ons van alle zonde" (1 Johannes 1:7).
Ook dit is een vrucht van het licht, dat Gods Geest in ons bewerkt. In
gemeenschap met hen die mede in het licht wandelen, mogen wij ons
verheugen in Christus onze Heer. Zijn licht, dat door Gods Geest en
Woord corrigerend werkt, omstraalt onze schreden. Het doet ons
schijnen als lichtende sterren in de wereld (Filippensen 2:15-16).

Lezen: Efeze 5:8-17