05 december


5 december

In Johannes 17:23 zegt de Heer Jezus tot Zijn Vader over ons: "En
Gij hen liefgehad hebt, zoals Gij Mij liefgehad hebt".
Als wij over deze woorden gaan nadenken, staat ons verstand er bij
stil. Onze Heer en Heiland heeft deze woorden Zelf uitgesproken.
In Romeinen 1:17 zegt Gods Geest: "De rechtvaardige zal uit geloof
leven" en in Hebreeën 11:6 nog eens nadrukkelijk, dat het zonder
geloof onmogelijk is God te behagen.
God schonk ons Zijn Woord, opdat wij het zouden GELOVEN,
geloven met ons hart (Romeinen 10:9).
God gaf ons Zijn Geest in het hart, opdat wij door geloof zouden
kunnen leven.
Als wij ons door de Geest laten leiden en ons door Hem uit het
Woord laten onderwijzen, heeft dat tot gevolg, dat wij onze Heiland
en onze God en Vader steeds beter leren kennen.
Dan buigen we ons in aanbidding neer voor de onnaspeurlijke liefde
die God heeft geopenbaard in Christus.
Te mogen geloven dat Hij ons liefheeft, zoals Hij Christus, Zijn
Zoon, liefheeft!
Dit geloven is zeker weten, want het geloof is de VASTE GROND
der dingen, die men hoopt, en BEWIJS der zaken, die men niet ziet
(Hebreeën 11:1). Wonderlijke Goddelijke logica is dat!
Voor de wereld is het niet te verstaan. Voor Gods kinderen is het
Goddelijke werkelijkheid.
Wij kunnen door dit leven gaan met opgericht hoofd, in volle
zekerheid dat Gods liefde voor ons eeuwig en onveranderlijk is, in
Christus Jezus.
Daarom wil Gods Geest ons Christus doen zien en Hem doen kennen,
want in Hem zien wij Gods heerlijkheid, Gods liefde en genade.
Die gehele rijkdom, al die zegeningen in Christus, tot ons
persoonlijke bezit maken, dat is door geloof leven.
Door geloof leven, is leven in en door Christus, onze Heer, tot eer
van God de vader.
Het is ons verlustigen in die Goddelijke liefde, ons er geheel aan
toevertrouwen.

Lezen: Johannes 17:20-23