09 november


Zonden belijden

1 Johannes 1:6-10
(6) Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in
de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet. (7) Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (8) Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet. (9) Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid. (10) Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons.

Er zijn mensen die op grond van dit Schriftgedeelte beweren dat je je zonden (liefst dagelijks) moet belijden. Anders zouden ze wel eens tussen jou en God in kunnen komen te staan en de relatie belemmeren. Enig Schriftuurlijk bewijs hiervoor is er niet en het is eigenlijk zeer kwalijk dat men op deze wijze tekort doet aan het verlossingswerk van de Heer! Een paar verzen verder (1 Johannes 2:2) staat zelfs dat niet alleen onze zonden, maar die van de gehele wereld vergeven zijn.

Het belijden van zonden is een zaak die niet moet, maar soms kan helpen om iets bij de Heer te brengen en het daarmee los te laten. Maar vergeet niet dat God het al had vergeven nog voordat jij erom vroeg, nog voordat jij zondigde en zelfs voordat je bestond.

Dat verklaart ook waarom er staat dat Hij is “…getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve…”. Er staat niet dat Hij ons elke keer opnieuw vergeeft, maar dat Hij trouw is aan Zijn reeds volbrachte verlossingswerk!

Als God naar ons kijkt, ziet Hij ons naar de Nieuwe Mens, vrij van zonden, onaf­hankelijk van wat wij ervan vinden.

Tot morgen!