12 november


“Mijn ziel kleeft U achteraan; Uw rechterhand ondersteunt mij.” (Psalm 63:9).
Hoe kostelijk is de verborgen omgang met onze God en Vader in onze Heiland Jezus Christus. Het is kostelijk voor ons, het is ook kostelijk voor Hem. Het gehele werk der verlossing, dat Hij volbracht in Christus Jezus, had tot doel, ons in Zijn nabijheid te brengen. Hij schonk ons daartoe al de liefde van Zijn hart, de gehele rijkdom van Zijn genade in Christus Jezus, onze Heiland, Die ons werd: “Gods rechtvaardigheid” (2 Korinthe 5:21).
Hoe nauw zijn wij met Hem verbonden. Johannes zegt in zijn eerste brief: “Wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven” (1 Johannes 5:20). Ieder kind van God is in Christus.
Het is kostbaar in Gods oog als Christus ook door geloof in het hart van Zijn kind wóónt. Het is de bede van Gods Geest in Éfeze 3:17. Christus, Die voor God in alles de Eerste is, ook in ons hart en leven de eerste plaats geven!
Het is Hem liefhebben en Zijn Woord bewaren en zo door de Vader geliefd worden (Johannes 14:23). Het heeft tot gevolg, dat wij ons in Hem verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde.
Psalm 63:9 zegt: “Mijn ziel kleeft U achteraan, Uw rechterhand ondersteunt mij” (NBG: “Mijn ziel is aan U verkleefd”). En Psalm 25:14a zegt: “De verborgenheid des HEEREN is voor degenen, die Hem vrezen” (NBG: “Des Heeren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen”). Vertrouwelijk omgaan met Hem, Die onze rechterhand ondersteunt, is heerlijk, doch ZIJN vertrouwelijke omgang met ons te mogen smaken is meer! Het is dat wonderbare, verborgen leven in en door Christus Jezus, onze Heer, tot eer van God de Vader.
Éfeze 4:15 zegt het zo, dat wij: “De waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus”. De waarheid betrachtende, dat is het Woord van God ernstig nemen, het tot ons bezit maken. Het doet het nieuwe leven in ons groeien, groeien naar Christus toe in liefde. En in Hem, met Hem en door Hem smaken wij Gods vertrouwelijke omgang.
Lezen: Psalm 63