25 december


Lukas 2:8-14
(8) En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. (9) En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze. (10) En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; (11) Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. (12) En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. (13) En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende: (14) Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

We vieren vandaag Kerstfeest. Wij denken aan de geboorte van de Here Jezus, iets meer dan 2000 jaar geleden. Zijn geboorte was door de engel Gabriël aangekondigd, en hier was die dag aangebroken. De geboorte werd door engelen aangekondigd aan de herders. Zij waren degenen die het verkondigden aan wie het maar horen wilde. De belofte, die God gedaan had in de hof van Eden werd vervuld. De Zaligmaker was geboren. Hij zou het volk verlossen van hun zonden. Hij was de Zoon van David, de komende Koning. Hij zal regeren tot in eeuwigheid. Zijn Koninkrijk zal een Koninkrijk van vrede zijn. Vrede op aarde, zoals de engelen ook gesproken hadden. Vrede is niet op de eerste plaats een toestand waarin geen oorlog heerst. Vrede, zegt Paulus in Romeinen 5, hebben wij bij God door de Here Jezus Christus. Omdat Hij de Rechtvaardige is, kunnen wij rechtvaardigheid verkrijgen door het geloof van Hem. Zijn rechtvaardigheid wordt ons toegerekend, omdat wij geloven in de Zoon van de levende God. Dat geeft vrede. Vrede in ons hart, omdat wij door Christus weer kunnen naderen tot God. Vrede op aarde zal straks ook realiteit zijn, maar nu nog niet. Dat komt omdat de duivel nu nog deze wereld regeert. Straks wanneer de echte Vredevorst regeert, zal Zijn invloed ook merkbaar zijn in de wereld. Dan zal dat allemaal veranderen. Maar willen we nu vrede met God hebben, moeten we kijken naar het open graf. De loopbaan van de Here Jezus op aarde begon in Bethlehem in een stal en eindigde voorlopig bij het open graf, bij Zijn Opstanding. Maar straks zal Hij Zijn taak verder uitvoeren, om op aarde als Koning te regeren over deze wereld.