06 december


Zacharia 14:1, 2
(1) Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem! (2) Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uit­ gaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.

We hebben gezien dat het volk Israël aangevallen en verdrukt zal worden. Het wordt ingesloten in Jeruzalem en niemand kan er meer uit. Maar wanneer gebeurt dit dan allemaal? Kunnen wij uit de Bijbel daarvoor aanwijzingen vinden? Op diverse plaatsen spreekt de Bijbel, net als hier in vers 1, over de dag van/voor de Heer. Er komt een dag van de Heere, waarop Hij vergelding doet aan Jeruzalem. Zoals Daniël de profeet dat ook voorzegt heeft in Daniël 9. Dat is aan het einde van de 70-ste week. Die week (= periode van zeven jaar) begint wanneer de Gemeente van Christus is opgenomen en er een verdrag is gesloten over de stad Jeruzalem. Van die week zegt Daniël, dat er de eerste helft vrede zal zijn en dat er weer een heiligdom voor de Joden zal zijn. Bij de tweede helft wordt dat verdrag opgezegd en komt er een verdrukking en alles zal verwoest worden. Dat staat vast! Er komen vijandige legers in het land Israël, en zij zullen alles onder de voet lopen.

Alleen zij die de Naam des Heeren aangeroepen hebben, zullen gered worden als de Heere Jezus op de Olijfberg staat bij Zijn wederkomst. Zij kunnen dan via de vallei, die ontstaat, ontsnappen naar een plaats in de woestijn. Van daaruit zullen ze weer teruggebracht worden naar het beloofde land, onder leiding van Christus en daar het land herstellen. Ook zullen de 144.000 uitverkorenen het evangelie verkondigen aan heel de wereld. Daarna zal het 1000-jarig vrederijk beginnen met Christus op de troon in Jeruzalem. Aan het einde van het vrederijk zal de satan nog een keer losgelaten worden en zal de mensen nog eens verleiden tot één oorlog tegen Christus. Daarna wordt hij gegooid in de poel van vuur. Dan wordt het oordeel geveld over deze schepping. En tot slot worden er nieuwe hemelen en een nieuwe aarde geschapen.