02 december


Handelingen 1:9-12
(9) En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen. (10) En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding; (11) Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren. (12) Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijf berg, welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een sabbatsreize.

De Heere Jezus had Zijn discipelen naar de Olijfberg laten komen. Daar had
Hij hen opgedragen Zijn getuigen te zijn. Te beginnen in Jeruzalem, daarna in Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Die opdracht konden ze pas uitvoeren, wanneer ze de kracht van de Heilige Geest ontvangen zouden hebben. Daarvoor moesten ze in Jeruzalem blijven. En toen de Heere Jezus dat tegen Zijn discipelen had verteld, werd Hij voor hun ogen omhoog getild. Hij werd als het ware de lucht in gedragen op onzichtbare handen. Steeds hoger en hoger. En op een gegeven ogenblik schoof er een wolk voor en toen was de Heere Jezus niet meer zichtbaar. Dit is toch prachtig. Hij gaat, tegen alle regels van de zwaartekracht in, omhoog. Zonder dat Hij raketmotoren onder aan Zijn voeten heeft, of zonder zo’n ingewikkeld ruimtepak met daar achterop een rugzak, die ervoor zorgt dat je in de ruimte kunt voortbewegen en overleven.
Hij staat daar en Hij gaat langzaam omhoog! Ook de discipelen staan stomverbaasd dit gebeuren te bekijken. Ze wisten dat de Heere Jezus macht had om de wind en de zee te controleren, want dat hadden ze zelf meegemaakt. En ook dat Hij over het water liep, maar dit…

Ze waren helemaal in de ban van dit verschijnsel, toen ze plotseling werden wakker geschud door een stem. Er stonden twee mannen in witte klederen naast hen. En ze zeiden (vrij vertaald): “Wat zitten jullie naar de hemel te staren? Deze Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen”.

Deze engelen hebben aan de discipelen verteld dat de Heere Jezus terug zal komen en dat Zijn voeten dan weer op de Olijfberg zullen staan.