01 december


Lukas 1:26-33
(26) En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth; (27) Tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit den huize Davids; en de naam der maagd was Maria. (28) En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen. (29) En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde, hoedanig deze groetenis mocht zijn. (30) En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. (31) En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS. (32) Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. (33) En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.

Deze maand gaan we nadenken over een belangrijk onderwerp, namelijk de “wederkomst van Christus”. Wederkomst betekent dat Christus weer komt, of weer terugkomt. Dat betekent dat Hij al een keer hier op aarde is geweest. Hij is mens geworden. Hij is als baby hier op aarde geboren. Daaraan denken we aan het einde van deze maand. 25 december is de dag waarop we denken aan geboorte van de Here Jezus. Dat was de eerste keer dat Hij hier op aarde kwam. Hij kwam toen als de lijdende Knecht, want Hij kwam als het Lam van God om de straf op de zonde op Zich te nemen. Die straf heeft Hij gedragen op Golgotha aan het kruis. Maar na drie dagen is Hij opgestaan. Opgestaan om ons te rechtvaardigen voor God. Dat betekent dat God ons op een eerlijke en rechtvaardige wijze vrijspreekt van de straf. Want wij worden door het geloof gerechtvaardigd voor God, uit genade. En dat kost je niets! Het is gratis.

Iets gratis krijgen, daarvoor moet je bij de Hollanders zijn. We gaan daar altijd met velen tegelijk op af! Maar hoe anders is dat met deze genade. Bijna niemand wil dat tegenwoordig meer aannemen. Wil jij dat wel? Geloof jij wel dat de Here Jezus voor jou de straf op de zonde heeft gedragen? Want dan mag je met verlangen uitzien naar die dag dat Hij wederkomt! Want op die dag ben jij er ook bij!